Kvalita v sociálních službách

7. června 2019 se na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje uskutečnil kulatý stůl

na téma

KVALITA V DLOUHODOBÉ PÉČI O SENIORY

 

nad kterým převzal záštitu náměstek hejtmana MSK , pan Jiří Navrátil, MBA.

Program zahájila Ing.Pavla Kasášová, krajská koordinátorka  projektu „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“.

 

Následovalo vystoupení Mgr. Hany Mazalové

„Kvalita v dlouhodobé péči aneb Jak si představujeme život ve stáří ?“

Tato velmi zajímavá přednáška byla přednášející i účastníky kulatého stolu doplněna příklady z praxe. 

V diskusi vystoupila i ředitelka Slezské Diakonie, která byla hlavním partnerem kulatého stolu, Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. a Mgr. Lenka Waszutová, MBA.

 

Mgr. Halina Pientoková, DiS. ze Slezské Diakonie následně vystoupila s přednáškou 

„Jak být ve kvalitě srozumitelní – principy kvality a jejich implementace v praxi (příležitosti a překážky)“

opět doplněné živou diskusí...

 

Mgr. et Ing. Romana Bélová  - náměstek ředitele Slezské Diakonie - pak v dalším programovém bloku představila projekt

 

  „Q  Europe-  quality  management systems  and  impact  measuring 

in  providing  LTC“

a  jeho výstupy…

Tento projekt je  realizovaný  ze  zdrojů  Evropské  unie  v  rámci  programu Erasmus+.

 

Zaměření projektu:

- zvyšování  kvality  v dlouhodobé  péči  o  seniory  s důrazem  na  podporu manažerů 

  v oblasti  přenášení  klíčových  principů  kvality  služeb  do  přímé práce a nalezení   

  vhodných metod měření kvality služby a jejího dopadu do života člověka i místní

  společnosti

- sdílení a vzájemné učení se z příkladů dobré praxe v oblasti kvality sociálních služeb

   pro seniory v kontextu různých zemí

 

Výstup projektu:

Příručka  pro  manažery  služeb/manažery  kvality  k usnadnění  přenosu klíčových principů kvality do přímé práce s uživateli služeb – pdf. verze a krátká videa  k uplatnění  principů  kvality  v praxi  jako  podklad  pro  vzdělávání pracovníků  v přímé  práci. 

 

Tato příručka je v současnosti v anglické verzi a v nejbližší době bude k dispozici i v češtině.

Příručka  přináší  manažerům  v sociálních  službách inspiraci  pro  efektivní  řízení  kvality  ve  službě  s důrazem  na  lidská  práva  a participaci  uživatelů  služeb  a  propojuje  témata  spojená  s řízením  kvality, měřením dopadu služby na život uživatelů, se získáváním a udržením kvalitních zaměstnanců a se strategickým pohledem na vývoj dlouhodobé péče o seniory.

 

Hlavní koordinátor: Slezská diakonie (ČR).

Partnerské země:Slovensko (Trnavská univerzita), Itálie (Diaconia Valdese) ,

Belgie (Eurodiaconia).

 

Bližší informace: r.belova@slezskadiakonie.cz